Over Majest

In 2002 opende MAJEST voor het eerst haar deuren, eerst in Edam en later ook in Amstelveen onder leiding van Biserka van Driel. Biserka vindt het belangrijk dat de opvang een leuke huiselijke sfeer heeft. De namen van haar kinderen, Martin en Stephanie, zijn verweven in de naam MAJEST.

Waar staan wij voor?

Bij BSO Majest staat het kind centraal maar worden de ouders zeker niet vergeten. Wij bieden voor de ouders flexibiliteit en begrip. Voor de kinderen bieden wij een warme kwalitatieve opvang met een huiselijke sfeer. Niets moet, alles mag! Elk kind is uniek en heeft andere behoeften, wij helpen de kinderen bij hun verdere ontwikkeling en de ontdekking van zichzelf. BSO Majest vindt een gezonde levensstijl belangrijk. Hier hoort gezond eten en veel beweging bij.

De huiskamer van Buitenschoolse Opvang Majest Amstelveen
Graffiti werk: Justin Buskermolen

M

Laatste Nieuws - De nieuwsbrief voor het laatste zomersnieuws

In de nieuwsrbief vind je alles wat je moet weten over Majest.

De laatste nieuwsbrief vind je hier

De latests newsletter can be found here

A

Team Majest

Biserka

Ik heb kinderen altijd al bijzonder gevonden. Kinderen zijn zo eerlijk, spontaan, blij en onbedorven. Ik geniet van de kinderen tenslotte zijn zij onze toekomst.

Opleidingen

 • Onderwijsassistent
 • Management

Daan

Het leuke van het werken met kinderen vind ik dat je nooit weet wat de dag je gaat brengen en het blijft een leuke uitdaging kinderen te stimuleren en vrolijk weer naar huis te zien gaan.

Opleidingen

 • SPW 3
 • Middle Management
  • A
  • B

Glenda

Bij dit werk is geen dag hetzelfde en dat is precies wat ik leuk vind. De kinderen zorgen ervoor dat het werk heel afwisselend is, ze hebben iedere keer andere verhalen te vertellen en hebben veel energie!

Opleidingen

 • Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
 • Culturele Antropologie en ontwikkelingssociologie

Danny

Wanneer ik de kinderen zie genieten van de interactie en de activiteiten die wij doen met de kinderen dan weet ik dat ik de beste baan heb gevonden. Het is mooi om te zien dat kinderen hier met veel plezier komen en vrolijk hier weg gaan.

Opleidingen

 • SPW 3
 • Onderwijsassistent 4

J

Reviews

My son has been with Majest after care for the last 2 year and I am in content with the care and service provided by Majest.My son enjoys his time in Majest especially during school holiday times when they are taken out to various places like farms,shops,gardens.Children are kept busy with activities like football,art and craft everyday and small picnics are done when weather is good. The care takers keep the kids enthusiastic and become one among the kids which is great.

Parent: Preethi Shetty

Our son has attended Majest BSO part-time for the last 5 years. He has enjoyed and benefited from the homely family atmosphere. Majest has been a place where he can relax after school and have fun but also do his homework quietly if needed. During the holidays Majest has been a godsend to us, taking the stress out of child care arrangements. As parents we have appreciated the professional, flexible approach and the friendly, familiar faces of staff members. Our experience has been very positive.

Parent: H de Wolf

Wij zijn zo blij dat we nu bijna 3 jaar geleden met Majest in zee gegaan zijn!

Het zoeken en vooral vinden van een goede opvang voor Mik had best wat voeten in aarde. Zoveel plekken om uit te kiezen en hoe weet je nou waar Mik het ’t beste zal hebben? Maar na een eerste afspraak om ’s te kijken bij Majest (en vooral ook de sfeer te proeven) was alle twijfel weg. Wat een warme omgeving! En dan onze steunpilaren: Biserka, Judith, Daan, Danny, Glenda. Mensen met oog voor mensen, dit is geen business, hier wordt met hart en ziel geleefd en dat voel je.

Ook in een voor ons intensieve en moeilijke periode met veel ziekenhuisbezoeken, is de crew van Majest voor ons heel belangrijk geweest. Dankzij hen kon voor Mik het normale leven zoveel mogelijk doorgaan, dat gaf heel veel rust.

Het is dat we nu gaan verhuizen (filiaal in Zweden is echt geen optie?), maar anders waren we nog jaren met graagte kind aan huis gebleven bij Majest.

Ouder: Jo Hamperium

E

Vacature

Denk jij een toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de kinderen van Majest? Elke dag het beste uit jezelf halen en de kinderen op de juiste manier te begeleiden. Stuur dan je motivatiebrief + CV naar info@majest.nl en misschien maak jij binnenkort deel uit van het team.

Het team van Buitenschoolse Opvang Majest Amstelveen

Onze vacatures staan op

TO BE Kinderopvang

S

Oudercommissie

BSO Majest heeft een oudercommissie. De oudercommissie heeft een belangrijke taak bij Majest. De oudercommissie draagt er zorg voor dat de belangen van de ouders en kinderen worden behartigd en geeft de directie adviezen over de mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Op deze manier kan de oudercommissie de verbindende schakel zijn tussen ouders en Majest.

Onze oudercommissie wordt vertegenwoordigd door Rick Stanavsky, Ranjita Chakraborty, Bandana Banerjee, Willem Veldhuizen en Alksandra Gutowska. Er hangt bij Majest een voorstelbrief van deze ouders.

Wilt u een bijdrage leveren in de oudercommissie van Majest, meld u dan aan bij Biserka van Driel via e-mailadres:info@majest.nl.

Werkwijze

De Oudercommissie bestaat uit minimaal twee ouders en maximaal 5 ouders van de kinderen die op de buitenschoolse opvang worden opgevangen. De oudercommissie vergadert 2 keer per jaar bij Majest. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het reglement. Het reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet kinderopvang bepaalt.

De houder stelt de oudercommissies conform Wk art 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen.

T

Klachtreglement BSO MAJEST

BSO MAJEST heeft een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij Biserka van Driel (Klachtfunctionaris). Zij is te bereiken per E-mail: info@majest.nl Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan is de weg vrij om informatie en advies te vragen bij: 
Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl
 of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.

1. Voortraject klacht

Als een ouder een klacht heeft gaat BSO MAJEST er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

2. Indienen klacht

 1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht. 


 2. Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

3. Behandeling klacht

 1. De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.

 2. De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.

 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht. 


 4. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. 


 5. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker 
in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. 


 6. De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De 
klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.

 7. De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

4. Externe klachtafhandeling


Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.

 1. De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.

 2. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

 3. De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij BSO MAJEST, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. 


Geschillencommissie kinderopvang.

De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die klanten helpt bij klachten die niet naar tevredenheid worden opgelost.

Wanneer u bij HALVE DAGOPVANG MAJEST heeft geklaagd en de klacht is niet binnen 4 weken opgelost dan kunt u bij de geschillencommissies een klacht indienen. (www.degeschillencommissie.nl). U vult dan online en formulier in. Daarbij uploadt u de eventuele bewijsstukken. Aan de klachtbehandeling zijn kosten verbonden. Pas na ontvangst van uw betaling vertelt de geschillencommissie u of zij de klacht in behandeling neemt. Neemt de geschillencommissie de klacht in benadeling dan informeren zij Halve dagopvang Majest en vragen zij naar het standpunt van Halve dagopvang Majest. Halve dagopvang Majest heeft 4 weken om te reageren. Onze reactie krijgt u via de geschillencommissie te horen. Wanneer alle informatie is ontvangen dan hoort u binnen een maand de uitslag. Reageren wij te laat, dan wordt de klacht zonder onze reactie in behandeling genomen. De kosten voor de klachtbehandeling worden aan u vergoed wanneer u gelijk heeft gekregen. Het kan ook zijn dat wij onderling, tijdens de behandeling, de klacht naar tevredenheid oplossen. De klachtencommissie stopt dan met de verwerking van de klacht. De kosten worden niet terugbetaald door de geschillencommissie.

Klachtenverslag(en) klanten Amstelveen

Als professionele aanbieder van kinderopvang publiceert BSO MAJEST een openbaar klachtenverslag van de behandelde klachten van ouders en oudercommissie. Dit verslag wordt besproken met de Oudercommissie van BSO MAJEST. Dit verslag wordt tevens toegezonden aan de GGD Amsterdam- Amstelland.

Door op onderstaande link te klikken vindt u het klachtenverslag.

MAJEST

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is de registratie van Majest Amstelveen BV te vinden en de meest recente inspectierapporten van de GGD.

GGD Inspectie Buitenschoolse Opvang Majest
Naar Boven